Services

งานบริการ

บริการของเรา

บริษัท คร๊าฟท์คอนเทนเนอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตแผ่นและกล่องบรรจุภัณฑ์ กระดาษลูกฟูกครบวงจร พร้อมพิมพ์ลวดลายสวยงามตามที่ความต้องการของลูกค้าและเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานทุกรูปแบบด้วยบุคลากรทีมีความชำนาญและวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผ่านเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งการใช้งาน ความสวยงาม และคุ้มค่าต่องบประมาณ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบผลิตภัณฑ์

เราใช้โปรแกรม CAD ที่ทันสมัยในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ ที่ตรงตามความต้องการต่างๆ ของลูกค้า จนลูกค้าพึงพอใจทุกชิ้นงานก่อนที่จะนำไปสู่
กระบวนการผลิต
ตัดกล่องตัวอย่าง

ตัดกล่องตัวอย่าง

หากคุณต้องการกล่องตัวอย่างก่อนการสั่งสินค้า เรามีเครื่องตัดกล่องตัวอย่างที่ทันสมัย สามารถตัดกล่องตัวอย่างได้รวดเร็วและปรับแก้ไขได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณ
กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิต

เรามีศักยภาพในการผลิตครอบคลุม
ทุกกระบวนการเริ่มตั้งแต่การผลิตแผ่น
กระดาษลูกฟูกจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
ทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าภายใน
เวลาที่รวดเร็ว
การขึ้นรูปชิ้นงาน

การขึ้นรูปชิ้นงาน

เพื่อเป็นการประหยัดเวลาลูกค้า
ในการขึ้นรูปกล่อง เรามีแผนกประกอบ
และขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เพื่อให้ง่าย
ต่อการใช้งานของคุณ
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

เราสามารถช่วยเก็บรักษาสินค้า
ของลูกค้าไว้ในคลังสินค้า
ที่มีการดูแลรักษาอย่างดี
และจัดส่งให้ตรงตามแผนของลูกค้า
การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า

เรามีรถบรรทุกจำนวนมากเพื่อให้พอเพียง
ต่อการจัดส่งที่ตรงเวลาสำหรับทุกภูมิภาคใน
ประเทศไทย โดยทีมงานจัดส่งจะวางแผน
การจัดส่งสินค้าเพื่อให้การจัดส่งมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท คร๊าฟท์คอนเทนเนอร์ จำกัด

Tel. 02-115-1960-7  Fax. 02-115-1968, 02-115-8999

Email: info@kraftcontainer.com

Address

บริษัท คร๊าฟท์ คอนเทนเนอร์ จำกัด

9/9 หมู่1 ตำบลบางกะดี
อำเภอเมืองปทุมธานี
ปทุมธานี 12000

Contact us

Tel: 662 115 1960
Fax: 662 115 8999
Email: info@kraftcontainer.com
Website: www.kraftcontainer.com

QR Website

 
Copyright © 2019 Kraft Container

Design & Development By Megaweb.co.th

Search